Chronology of Artists

Ming (1368-1644) painters and calligraphers

 • Zhejiang School (浙江派) or Jiangxia School (江夏派)

  • DAI Jin 戴進 (1388-1462)
  • WU Wei 吳偉 (1459-1509)
  • LAN Ying 藍瑛 (1585-1664): Wulin School (武林派) or Later Zhejiang School (浙江後派)
 • Wumen School (吳門派)

  "Four Masters of the (early) Ming"
  • SHEN Zhou 沈周 (1427-1509)
  • TANG Yin 唐寅 (1470-1523)
  • WEN Zhengming 文徵明 (1470-1559)
  • QIU Ying 仇英 (1502-1552)
  Other Wumen School followers
  • ZHOU Chen 周臣 (active ca. 1472-1535)
  • WEN Jia 文嘉 (1501-1583)
  • WEN Boren 文伯仁 (1502-1575)
  • WEN Zhenheng 文震亨 (1585–1645)
  • WEN Shu 文俶 (1595-1634)
  • WEN Dian (文點 1633-1704)
 • Songjiang School (松江派) and Huating School (華亭派)

  • SONG Xu 宋旭 (1525- ca.1605)
  • DONG Qichang 董其昌 (1555-1636)
  • CHEN Jiru 陳繼儒 (1558-1639)
  • ZHAO Zuo 趙左 (late 16th century-early 17th century)
  • LI Liufang 李流芳 (1609-1660)
 • Other important Ming artists

  • ZHU Yunming 祝允明 (1460-1526)
  • CHEN Chun 陳淳 (1483-1544)
  • LU Zhi 陸治 (1496-1576)
  • XU Wei 徐渭 (1521-1593)
  • DING Yunpeng 丁雲鵬 (1547-after 1628)
  • ZHANG Ruitu 張瑞圖 (1570-1641)
  • WU Bin 吳彬 (active ca.1573-1620)
  • CUI Zizhong 崔子忠 (1574-1644)
  • WANG Duo 王鐸 (1592-1652)
  • SHAO Mi 邵彌 (1594-1642)
  • CHEN Hongshou 陳洪綬 (1598-1652)
  • WAN Shouqi 萬壽祺 (1603-1652)
  • DAI Benxiao 戴本孝 (1621 -1693)

Early Qing (1644-1750) painters and calligraphers

 • Orthodox School (正統派): Six Masters of the Early Qing 清初六家

  The Four Wangs 四王
  • WANG Shimin 王時敏 (1592-1680)
  • WANG Jian 王鑒 (1598-1677)
  • WANG Hui 王 翬 (1632-1717)
  • WANG Yuanqi 王原祈 (1642-1715)
  Other Orthodox School Masters
  • WU Li 吳歷 (1632-1718)
  • YUN Shouping 惲壽平 (1633-1690)
 • Four Monks 清初四僧

  • Hongren 弘仁 (1610-1664)
  • Kuncan 髡殘 (1612-1673)
  • ZHU Da 朱耷 a.k.a. Badashanren 八大山人 (1626-1705)
  • Shitao 石濤 (1641-1707)
 • Other major artists and regional schools of the early Qing Period

  • XIAO Yuncong 蕭雲從 (1596-1673) (Xin'an School 新安派
  • FU Shan 傅山 (1605-1690)
  • ZHA Shibiao 查士標 (1615-1693) (Xin'an School 新安派)
  • GONG Xian 龔賢 (1618-1689) (Jinling School 金陵派)
  • GAO Cen 高岑 (1643-1679) (Jinling School 金陵派)
  • MEI Qing 梅清 (1623-1697) (Xin'an School 新安派)
 • Eight Eccentrics of Yangzhou 揚州八怪

  • LI Shan 李鱓/李鳝 (ca.1686-1756)
  • WANG Shishen 汪士慎 (1686-1759)
  • JIN Nong 金農 (1687-1764)
  • HUANG Shen 黄慎 (1687-1768)
  • GAO Xiang 高翔 (1688-1753)
  • ZHENG Xie 鄭燮 a.k.a ZHENG Banqiao 鄭板橋 (1693-1765)
  • LI Fangying 李方膺 (1696-1755)
  • LUO Pin 羅聘 (1733-1799)
 • Other important mid-Qing artists

  • HUA Yan 華喦 (1682-1756)
  • DONG Bangda 董邦達 (1699-1769)
  • QIAN Weicheng 錢維城 (1720-1772)
  • YONG Rong 永瑢 (1743-1790)